Vytisknout

Informace pro rodiče MŠ Vysoké nad Jizerou

Platby – stravné + školné

Školné a stravné se platí zálohově.

Placení školného a stravného (vždy jednou částkou), probíhá formou zálohy na účet MŠ tak, aby byla nejpozději 20. den předchozího kalendářního měsíce připsána na náš účet. Bez zaplacené zálohy nemůže být dítě přihlášeno ke stravování na další měsíc. Za měsíc červenec a srpen se vybírá hotově v prvním týdnu září.

číslo účtu:                           181748375/0300 Era Poštovní spořitelna

variabilní symbol:                přiděleno každému dítěti – pokud jej nemáte, zjistíte ho u vedoucí školní jídelny

poznámka pro příjemce:     jméno a příjmení dítěte

Vyhláška č. 107/2011Sb. O školním stravování upravuje zařazení dětí do kategorií podle věku a výši finančních normativů na nákup potravin

FINANČNÍ NORMY PLATNÉ OD 1.9. 2013:

 • děti MŠ     34,-Kč   (svačina, oběd, svačina) 
 • děti MŠ 7  37,-Kč  (svačina, oběd, svačina)
 • děti MŠ     28,-Kč   (svačina, oběd)
 • děti MŠ 7  31,-Kč   (svačina, oběd)

VĚKOVÉ SKUPINY MŠ

 • 2 - 6 let (kategorie MŠ)
 • 7 – 10 let (kategorie MŠ 7)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování vždy na dobu školního roku (září – srpen), ve kterém dosahují příslušného věku. Znamená to, že pokud dítě MŠ dosáhne ve školním roce 7 let věku, finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7 – 10 let.

VÝŠE MĚSÍČNÍCH ZÁLOH

 • DĚTI MŠ    900,-Kč/měsíc    (stravné 650,-Kč + školné 250,- Kč)
 • PŘEDŠKOLÁCI  mají bezplatnou školní docházku a platí pouze stravné 650,-Kč/měsíc 

Platby provádějte převodem z banky, nejlépe trvalým příkazem od srpna do května. Hotovostní platba je možná jen ve výjimečných případech a po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ a ředitelkou MŠ.

Vyúčtování zálohových plateb stravného a školného proběhne na základě skutečné docházky vratkou na účet plátce, v červenci aktuálního školního roku. V případě pochybností o docházce a účtování stravného, můžete kdykoli nahlédnout a zkontrolovat stav konta dítěte u vedoucí stravování. Během roku je možno po dohodě s vedoucí stravování vyplatit přeplatek hotově. Za měsíc červenec a srpen se vybírá hotově v prvním týdnu září, nebo po dohodě s vedoucí školního stravování v den ukončení docházky do MŠ. Potvrzení od lékaře o prominutí úplaty je nutné dodat nejdéle v poslední pracovní den aktuálního měsíce, jinak nebude akceptováno.

Výše stravného je stanovena vyhláškou o školním stravování číslo 107/205 Sb., finanční limity na nákup potravin. Výše školného je dána směrnicí čj. 40/15.

Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování jsou platby, které jsou pro rodiče povinné, jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení a ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení školního vzdělávání.

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE

Strava se odhlašuje a přihlašuje 1 den dopředu (z důvodu normování počtu strávníků a potravin)

 • osobně
 • e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefonicky: 481 593 111, 739 006 976
 • sms: 739 006 976

Ve výjímečných případech nepřítomnost a opětovnou přítomnost (návrat po nemoci) dítěte je nutno nahlásit

nejpozději do 7:30 hodin téhož dne na telefonu 739 006 976.
Odpolední svačinky lze odhlásit na celý měsíc dopředu, na určité dny nebo do 7:30h ráno na telefonu 739 006 976.

V případě náhlého onemocnění si mohou rodiče první den nemoci v době od 11.20 – 11.30 hodin vyzvednout neodhlášenou stravu do jídlonosiče v kuchyni. Další dny nemoci jsou rodiče povinni stravu odhlásit! Nepřítomnost dětí v MŠ (návštěva lékaře, apod.) jsou rodiče povinni omlouvat ze stravování, pokud není dítě přítomno v MŠ, nemůže odebrat stravu za zvýhodněnou cenu. (tj. bez účtování mzdových a režijních nákladů). Výjimku tvoří pouze první den náhlého onemocnění.                                                                            Marta Šimková – vedoucí ŠJ

 

 

Označení nebalených potravin-zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
Označení přítomnosti alergenu je vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku je seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.